Navštívte náš obchod» Požiarna ochrana» BOZP» Čo je našim cieľom Cieľom našej spoločnosti je maximálne  uspokojovanie potrieb našich odberateľov v oblastiach bezpečnosti práce a ochrany  pred požiarmi. Dodávame komplexné služby v súlade so  všetkými právnymi predpismi.  Adresa: Q-Zet s.r.o., Remata 32, 97231 Ráztočno Požiarna bezpečnosť stavieb V rámci projektovania požiarnej bezpečnosti stavieb a technológií ponúkame služby špecialistov požiarnej ochrany  v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie a technických správ PO pre požiarnu bezpečnosť stavieb a  technológií ako i analýzy požiarneho nebezpečenstva.  Špecialista požiarnej ochrany vypracúva Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, audit vypracovaného projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby, posudky zmien, prestavieb a opráv stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, Určovanie počtu, druhu a rozmiestnenia požiarnotechnických zariadení (prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov – hydrantov) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a prevádzok .